top of page
Search

Things to Know About Solar Pump | บทความระบบการจัดการน้ำสำหรับการเกษตรกรรม และ ประชาชน


บทความเรื่องของการบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตรกรรม ได้รวบรวมและจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านที่สนใจได้ศึกษา และทำความเข้าใจ และปรับทัศนคติในมุมมองต่างๆของการสูบน้ำและการให้น้ำพืชไร่ ควรอ่านทำความเข้าใจ และ ศึกษาตัวอย่างของการติดตั้งใช้งาน การส่งและกระจายน้ำในรูปแบบต่างๆ 

 

รวมบทความเรื่องการจัดการน้ำสำหรับพื้นที่เพาะปลูกจากขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่ รวบรวมบทความที่เขียนและเรียบเรียงขึ้นมาจากประสบการณ์ และการค้นคว้าเพื่อให้การแนะนำและออกแบบระบบการจัดการน้ำให้กับลูกค้าและผู้ติดตามผลงานการค้นคว้าของผู้เขียน ซึ่งได้เรียบเรียงเอาไว้เป็นลำดับ เป็นขั้นตอนเพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและวางแผนระบบการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ควรทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนครับรวมผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯตัวอย่างการติดตั้งใช้งานเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาลักษณะของการติดตั้ง และใช้งานในลักษณะต่างๆ ทั้งระบบที่ทางบริษัทฯเป็นผู้ติดตั้ง และเป็นรายงานการติดตั้งด้วยตนเองของลูกค้าที่ส่งกลับมา เพื่อร่วมโครงการรวบรวมข้อมูลการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประชาชน ของบริษัทฯ การเข้าชมลักษณะการติดตั้งของงานในแต่ละพื้นที่ จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจในลักษณะของการติดตั้ง และข้อจำกัดของบางพื้นที่ และลักษณะของงานบางอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สนใจและเป็นการปรับพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


การวางแผนสร้างระบบสูบน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก รุ่น DCSP0124-300W-P25  กระบวนการเรียนรู้และวางแผนสร้างระบบสูบน้ำ โดยใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กรุ่น DCSP0124-300W-P25 สำหรับพื้นที่ 1 ถึง 16 ไร่


รวมบทความพื้นฐานความรู้ทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ สำหรับประชาชน  ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียง รวมถึงสรุปผลการทดลองและรายละเอียดของโครงการทดลองต่างๆของผู้เขียน ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานธรรมชาติ และการนำมาประยุกต์ใช้งาน ในด้านต่างๆ นำมารวบรวมเอาไว้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ


รวมคลิป การทำงานของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ใน U-Tube รวบรวมคลิปที่ถ่ายทำจา กระบวนการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ หลายขนาดและหลากหลายหน้างาน หลายวัตถุประสงค์การใช้งาน มีการทดสอบ วัดผลออกมาเป็นค่าตัวเลขในเชิงวิศวกรรมฯ


ร่วมงาน " พลังงานบ้านทุ่งสัญจร ครั้งที่ 2 "ณ.ศูนย์การเรียนรู้เพื่อโลกสีเขียว อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 31สิงหาคม และ 1 กันยายน 2558


ร่วมงาน " พลังงานจังหวัดชัยภูมิ  "ณ.ศูนย์สาธิตเกษตรกรรม ตำบลห้วยบง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ


Find out more about Solar Pump at www.dencosolar.com

46 views0 comments

Comments


bottom of page